Affiliate voorwaarden

Artikel 1

1.1 – Toepasselijkheid 

Onderstaande voorwaarden zijn opgesteld ten behoeve van deelnemers aan het affiliatepartner programma van de cursus website van De Bitcoin Consultant en zijn derhalve van toepassing op iedere ingeschreven, en door De Bitcoin Consultant als zodanig geaccepteerde, affiliatepartner. Door aanmelding voor het partner programma geeft de aanvrager aan kennis te hebben genomen van deze voorwaarden te hebben aanvaard. Het affiliate programma is enkel en alleen van toepassing op de cursus website (cursus.debitcoinconsultant.nl), dus niet op de diensten website (www.debitcoincunsultant.nl)

Artikel 2

2.1 – Deelname

Elke rechts persoon kan deelnemer worden van het partner programma van de cursus website van De Bitcoin Consultant (cursus.debitcoincunsultant.nl) door het online aanmeldingsformulier in te vullen.

2.2 – Beoordeling 

Het is ter beoordeling van De Bitcoin Consultant of een aanvrager als deelnemer aan het affiliate programma wordt toegelaten. De Bitcoin Consultant is gerechtigd deelname te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Artikel 3

3.1 – Algemene toelatingseisen

•               Aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

•               De gegevens van de aanvrager zijn naar waarheid opgeven.

•               Deelnemende sites bevatten hoogwaardige content

3.2 – Websites

Iedere website en/of persoon die deel neemt aan het affiliatepartner programma van De Bitcoin Consultant dient zich te onthouden van:

•               erotisch, gewelddadig of pornografisch karakter

•               misleiden van derden

•               schenden van auteurs-, merk-, portret- of andere rechten van derden

•               bevorderen, aanprijzen of ontplooien van illegale activiteiten

•               conflicterende of aanstootgevende content m.b.t. De Bitcoin Consultant

•               discriminerend of aanstootgevend karakter

3.3 – Email

Opname van links naar De Bitcoin Consultant in nieuwsbrieven is toegestaan mits deze nieuwsbrieven voldoen aan het op-in / opt-out principe. Spam in, welke vorm dan ook, is absoluut niet toegestaan.

Artikel 4

4.1 – Affiliate programma 

De affiliate partner ontvangt in overleg met Bitcoin Consultant een vooraf afgesproken commissie (zie artikel 4.2) van de productverkoop die tot stand komt via een link naar Bitcoin Consultant vanaf de website, links of nieuwsbrief van de affiliate partner. Directe verkoop van Bitcoin Consultant (cursus.debitcoinconsultant.nl) – producten (op de website) van de affiliate partner is niet toegestaan.

4.2 Commissies / Deelnemende producten en/of cursussen

De commisies zijn op de volgende cursussen en/of producten van toepassing:

10% commissie:

•               Handelen in Bitcoin en Cryptocurrencies met behulp van Technische Analyse – van A tot Z

•              Handelen in Bitcoin en Cryptocurrencies met behulp van Technische Analyse – Deel 2

•             Crypto Parels BASIS

•             Crypto Parels COMPLEET

5% commissie:

•            Bitcoin en Cryptocurrency: Investeren voor Beginners

•            Crypto Parels PREMIUM

De affiliate is niet van toepassing op de volgende producten

•           Premium Discord Groep proefweek

•           Premium Discord Groep verlengingen (vanuit proefweek en vanuit proefmaand)

De affiliate partner dient zich hieraan te houden en over de tarieven/producten kan niet worden onderhandeld.

4.3 – Links

Plaatsing van links geschiedt naar goeddunken van de affiliate partner met in achtneming van artikel 3.

4.3 – Metingen 

De verkopen worden gemeten aan de hand een trackingcode. Alle metingen van De Bitcoin Consultant zijn bindend. Uitbetaling geschiedt uitsluitend op basis van metingen van De Bitcoin Consultant. Storingen, technische fouten en onterecht gegenereerde verkopen voorbehouden.

4.4 – Richtlijnen

Bij de promotie moet het duidelijk zijn dat het om een product/cursus van de Bitcoin Consultant gaat.

Artikel 5

5.1 – Betalingen

Uitbetaling geschiedt binnen 20 werkdagen op verzoek van de affiliate partner. Een verzoek kan worden ingediend nadat er 50,00 euro of meer is gerealiseerd. De uitbetaling kan via administratie@debitcoinconsultant.nl worden aangevraagd.

5.2 – Rekeningnummers

Uitbetaling geschiedt via bank overschrijving, mits dit een rekening uit de eurozone betreft en op naam staat van de affiliate partner.

5.3 – Beoordeling 

Elk commissie wordt goedgekeurd tenzij er sprake is van fraude. Dit ter beoordeling van De Bitcoin Consultant.

Artikel 6

6.1 – Beëindiging overeenkomst

De Bitcoin Consultant behoudt zich het recht voor te allen tijde een overeenkomst met een affiliate partner zonder voorafgaande opgave van redenen met onmiddellijke ingang te beëindigen. Ook de affiliate partner heeft het recht ten allen tijde deelname aan het De Bitcoin Consultant affiliate programma met onmiddellijke ingang zonder opgave van redenen te beëindigen.

6.2 – Uitsluiting


Als blijkt dat de affiliate partner in strijd heeft gehandeld met een of meerdere artikelen uit deze voorwaarden verliest de affiliate partner alle rechten voortvloeiend uit de overeenkomst, alsmede aanspraak op eventueel nog openstaande tegoeden.

Artikel 7

7.1 – Wijzigen voorwaarden 

De Bitcoin Consultant is ten allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen.

7.2 – Gevolgen

De affiliate partner wordt per mail over wijzigingen geïnformeerd. Indien de affiliate partner zich niet kan vinden in een wijziging, dient de affiliate partner deelname aan het affiliatepartner programma onmiddellijk te beëindiging. Indien de deelname wordt voortgezet wordt affiliate partner geacht de gewijzigde affiliate voorwaarden te hebben aanvaard.

Artikel 8

8.1- Schade 

Enig geleden schade voortvloeiend uit onrechtmatig gebruik van het De Bitcoin Consultant affiliate programma zal door De Bitcoin Consultant op de overtreder worden verhaald.

Artikel 9

9.1 – Aansprakelijkheid 

De Bitcoin Consultant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of kosten die zouden zijn voortgevloeid als gevolg van een technische storing en/of door onderhoud tijdelijk niet toegankelijk zijn van haar websites.

Artikel 10

10.1 – Toepasselijk recht 

Op alle overeenkomsten door en met De Bitcoin Consultant afgesloten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Indien noodzakelijk worden eventuele geschillen voorgelegd aan de Nederlandse rechter. Indien een bepaling uit deze affiliate voorwaarden in strijd mocht zijn met het Nederlands recht, dan zal deze, onverminderd de strekking van de desbetreffende bepaling, in overeenstemming met het Nederlandse recht worden gewijzigd.

© 2024 De Bitcoin Consultant - Powered by Maatos