Algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: DeBitcoinConsultant, wij, we, ons of onze: DeBitcoinConsultant, gevestigd aan de Stetweg 43b, 1901 JD Castricum (geen bezoekadres), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 70572119 en met Btw-identificatienummer: NL002279144B76. 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
  2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • Beperkte geldigheidsperiode: aangegeven periode waarin de consument een product en/of dienst kan uitproberen, ook wel proefperiode genoemd;
 1. Consument / Cursist: de gebruiker van één of meerdere van onze online video cursussen of andere door ons aangeboden diensten;
 • Producten: producten en diensten die de Bitcoin Consultant aanbiedt;
 • Dag: kalenderdag;
 1. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 2. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 3. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 4. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 5. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 6. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.:
 7.  

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. Deze voorwaarden gelden zowel voor de hoofdwebsite (www.debitcoinconsultant.nl) als de cursus website (https://cursus.debitcoinconsultant.nl)
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. De voorwaarden zijn beschikbaar op beide bovengenoemde websites en worden bij het afrekenen van onze producten en bij het aanmaken van je online account op de cursus website gevraagd om door te nemen. Mocht dit om één of andere redenen niet beschikbaar zijn, neem dan ten alle tijden contact op om de voorwaarden via een andere manier te ontvangen. 
 3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, dan wordt dit vóór de aankoop van een product en/of dienst toegekend. 
 4. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen De Bitcoin Consultant / John van Meer en een opdrachtgever/cursist betreffende cursussen, trainingen en andere vormen van educatie, zoals: telefonisch afspraken, berichten en mailcontact, Youtube updates, in alle vormen van communicatie naar de consument.
 5.  

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. De producten met een beperkte geldigheidsduur noemen we proefperiode, ook wel proefweek of proefmaand. Elke proefperiode die de Bitcoin Consultant aanbiedt is geheel vrijblijvend. De consument zit na het doorlopen van de proefperiode nergens aan vast.
  1. De volgende producten hebben een beperkte geldigheidsduur. Hier kan niet over worden gediscussieerd, de consument gaat bij aankoop van deze producten hiermee akkoord.
   1. Premium Discord Groep proefweek: Proefperiode van één week (7 dagen) in de Premium Discord Groep (tegen betaling van €5). De periode gaat in vanaf de entree in Discord en nadat de consument de aangegeven gegevens doorgeeft in de vermelde instructies. De groep is toegankelijk via het platform van www.discord.com, hier dient een account te worden aangemaakt om hiervan gebruik te kunnen maken, voor het gebruik van je account zijn de voorwaarden van Discord van toepassing;
   2. Premium Discord Groep proefmaand: Proefperiode van één maand (31 dagen) in de Premium Discord Groep. De proefmaand kun je tweemaal bij aanschaf van de volledige handelscursus deel 1 én deel 2 krijgen. De periode gaat in vanaf de eerste entree in Discord en nadat de consument de aangegeven gegevens doorgeeft in de vermelde instructies. De groep is toegankelijk via het platform van www.discord.com, hier dient een account te worden aangemaakt om hiervan gebruik te kunnen maken, voor het gebruik van je account zijn de voorwaarden van Discord van toepassing;
   3. (Tijdelijke) acties waarbij wij een proefperiode aanbieden van een beperkte geldigheidsduur, waar dit uitdrukkelijk in de aanbieding wordt vermeld. 
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Door middel van een gratis introductie video’s zijn online video cursussen goed te beoordelen door de consument. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. 

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  a. het postadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 7.  

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van maximaal 7 dagen zonder opgave van redenen ontbinden, hierbij sluiten we ons uit van het wettelijke herroepingsrecht. Doordat onze producten, digitale producten zijn en de inhoud van de online video cursussen te waarborgen hanteren wij kosten bij het gebruikmaken van het herroepingsrecht. Deze worden vermeld in Artikel 8. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument het product en/of dienst heeft ontvangen.
 3.  

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met de informatie in het desbetreffende product en/of dienst. Het is niet toegestaan de verstrekte informatie te delen met derden of te kopiëren. De informatie en/of producten zijn alleen bestemd voor eigen gebruik. 
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product en/of dienst die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.
 4.  

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van contact opnemen via het contactformulier of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. De consument heeft de mogelijkheid het product en/of dienst om te zetten in een ander product en/of dienst, dit meldt hij dit binnen de bedenktermijn via het contactformulier of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer aan dat de huidige bestelling wordt omgezet in een ander product en/of dienst. 
 3. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 4. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
  a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
  b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 5. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
  a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
  b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
  c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
 7. De annuleringskosten zijn als volgt opgebouwd:
 8.  

Annulering

Annuleringskosten

Meer dan 3 video’s van cursusinhoud bekeken

geen terugbetaling

Minder dan 3 video’s van cursusinhoud bekeken

100% terugbetaling

Direct na betaling, zonder openen cursus

100% terugbetaling

 

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. 
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor het omzetten van de huidige bestelling naar een andere product en/of dienst dan is het volgende van toepassing:
  a. de ondernemer is verplicht de oude toegang tot de producten en/of diensten te stoppen en toegang te geven tot de nieuwe producten en/of diensten;
  b. het bedrag kan niet worden verrekend met een andere product en/of dienst; 
  c. het bedrag wordt altijd via de weg van betaling teruggestort. De terugbetalingstermijn geschiedt 2-3 werkdagen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Proefperiodes (Premium Discord Groep proefweek), waarbij de consument een vast bedrag betaalt, een proefperiode cadeau krijgt bij een product of een (tijdelijke) actie.
  1. Voor de volgende producten is de herroepingsrecht niet van toepassing op de volgende producten
   1. Proefweek;
   2. Proefmaand;
   3. Proefperiodes van (tijdelijke) acties waarbij er nadrukkelijk wordt vermeld dat het om een proefperiode gaat. 
 3. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 4. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 5. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
 6. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 7. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 8. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 9. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 10. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 11. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 12. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 13. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 14. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 15. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.
 16.  

Artikel 11 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur kunnen de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten worden verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven, “early-bird” prijzen.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 6.  

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 
 

Artikel 13 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6.  

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

 1. Alle uitingen van De Bitcoin Consultant door John van Meer, waaronder begrepen alle producten (o.a. Online Video Cursussen, Crypto Parels, Premium Discord Groep producten), diensten (o.a 1op1, Seminar, Webinars, Workshops), (Dagelijkse) updates op Youtube, telefonisch contact, berichten en e-mails, zijn de professionele mening van De Bitcoin Consultant / John van Meer en kan op géén enkele wijze worden opgevat als een financieel advies. De Bitcoin Consultant / John van Meer is geen financieel adviseur en beoogt dat uitdrukkelijk ook niet te zijn.
 2. De uitingen van De Bitcoin Consultant / John van Meer zijn uitsluitend educatief van aard en kunnen op geen enkele wijze als financieel, juridisch of fiscaal advies worden opgevat. Er komt geen adviesrelatie tot stand tussen jou en De Bitcoin Consultant / John van Meer.
 3.  
 4. De door De Bitcoin Consultant / John van Meer gepresenteerde informatie is door hem met de grootste aandacht en zorg samengesteld. De Bitcoin Consultant / John van Meer kan echter niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid ervan. Het gebruik van deze informatie gebeurt altijd op jouw eigen risico. Je dient ervan bewust te zijn dat de gepresenteerde informatie, mede door de snelheid waarmee de cryptomarkt zich beweegt, al snel achterhaald is dan wel kan zijn. Wees hiervan bewust bij het bestuderen van de informatie. Daarnaast wordt uitdrukkelijk verzocht de informatie zelf te verifiëren, onderzoeken en zelf een conclusie te trekken uit de informatie die wordt gedeeld.
 5.  
 6. Eenieder die in één of meer cryptovaluta wil traden/investeren dient zijn/haar eigen onderzoek te doen alvorens een beslissing te nemen tot aan- of verkoop van cryptovaluta. De Bitcoin Consultant / John van Meer is op geen enkele wijze bij dit proces betrokken. Uitsluitend jijzelf bent verantwoordelijk voor jouw eigen aan-en verkoopbeslissingen. Het aankopen van cryptovaluta brengt vanwege de aard van het product en de volatiliteit van de cryptomarkt grote risico’s met zich mee, daarbij is er altijd een mogelijkheid dat beurzen waarop je de cryptovaluta kunt kopen failliet kunnen. Deze risico’s zijn zo groot dat het zelfs mogelijk is je hele aankoopbedrag te verliezen. Investeer niet meer geld dan dat u bereidt bent te verliezen. 
 7. De ondernemer is niet aansprakelijk voor verlies van Bitcoins, Ethereum of andere cryptocurrency wegens een defect van gekochte product of verliezen van private keys, pincodes en wachtwoorden. Lees de instructies van het product nauwkeurig en maak altijd een extra backup van je gegevens. DeBitcoinConsultant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook.
© 2024 De Bitcoin Consultant - Powered by Maatos